Faculty of Computing and Information
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
College of Asian Scholars

  • 203 427 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ 3(2-2-5) English for Business วิชาบังคับก่อนเรียน : 4 ภาษาอังกฤษ 1 Prerequisite : English I โครงสร้างศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันในวงการธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Structure, vocabulary and idiomatic English which are widely used in business. For the purpose of communication and enhance operational efficiency.