Faculty of Computing and Information
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
College of Asian Scholars
  • ลักษณะพื้นฐานของเอเซีย พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมศิลปและวัฒนธรรม   ความสัมพันธ์และอิทธิพลของเอเชีย  โดยเฉพาะจีน อินเดีย  และญี่ปุ่นต่อการเปลี่ยน แปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและผลกระทบที่มีต่อโลกและต่อสังคมไทยในปัจจุบัน  ตลอดจนแนวโน้มของเอเชียในอนาคต

    Characteristics of Asia, the development and interrelationships of politics, administration, economy, society, art, and culture; the influence of Asia, especially China, India, and Japan on changes in economy and society of the world and current Thai society; the trend of Asia in the future.